پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنایه از ترساندن

2 پاسخ 2

رم
زهرچشم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنایه از ترساندن) (ترساندن) () (ترساندن پرسشکده)