پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زینت و زیور

1 پاسخ 1

آرایش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیور و زینت) (زینت وزیور) (زیور و زینت در پرسشکده) (زینت پرسشکده) (زینت و زیور) (زینت) ()