پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میدان جنگ

1 پاسخ 1

مهلکه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میدان جنگ پرسشکده) (میدان جنگ در پرسشکده) (میدان جنگ) (میدان جنگ پرسشکده ) (پرسشکده میدان جنگ) (جنگ پرسشکده) ()