پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


غلبه و چیرگی

1 پاسخ 1

تسلط


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غلبه و چیرگی در جدول) (غلبه و چیرگی) (چیرگی وغلبه) () (غلبه وچیرگی) (چیرگی و غلبه در جدول) (چیرگی در جدول) (چیرگی و غلبه در حل جدول) (چیرگی و غلبه) (غلبه وچیرگی درجدول) (غلبه و چیرگی) (چیرگی)