پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترس و بیم

1 پاسخ 1

واهمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترس وبیم) (ترس و بیم) (بیم پرسشکده) (ترس پرسشکده) (ترس) (بیم و ترس) (بیم) (ترس در پرسشکده) (ترس درپرسشکده)