پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سرهنگ فرنگی

1 پاسخ 1

کلنل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرهنگ فرنگی) (سرهنگ فرنگي) (سرهنگ پرسشکده) (سرهنگ در پرسشکده) (سرهنگ) (ازماه های فرنگی) ()