پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پارسا و پاکیزه

1 پاسخ 1

زکی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاکیزه و پارسا) (پارسا پرسشکده) (پرسشکده پارسا) (پاکیزه) (پاکیزه در پرسشکده) (پاکیزه پرسشکده)