پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ذره باردار

1 پاسخ 1

یون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ذره باردار) (ذره باردار در جدول) (ذره باردار ) (زره باردار) (ذره بارداردرجدول) (ذره بار دار) (نام ذره باردار) (معنی ذره باردار) ()