پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماد کشف توان عدد

1 پاسخ 1

لگاریتم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماد کشف توان اعداد) ()