پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چهار نعل رفتن اسب

1 پاسخ 1

یورتمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چهار نعل رفتن اسب) (چهارنعل رفتن اسب) (چهار نعل رفتن اسب در جدول) (چهار نعل رفتن اسب پرسشکده) (چهار نعل رفتن اسب) (چهار نعل) ()