پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زادگاه خلیل نبی

1 پاسخ 1

اور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زادگاه خلیل نبی) (زادگاه خلیل) ()