پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زاویه خارجی محل تلاقی دو سطح

1 پاسخ 1

نبش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زاویه خارجی پرسشکده) (زاویه خارجی در پرسشکده) (زاویه خارجی محل تلاقی دو سطح) ()