پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رشته انفجار

1 پاسخ 1

ریسمان مانندی است برای انفجار مواد منفجره از فاصلة دور،فتیله


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()