پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حرکت زیر نگارش

1 پاسخ 1

کسره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حرکت زیر در نگارش) () (حرکت زیر درنگارش) (حرکت زیر در نگارش در جدول) (حرکات زیر در نگارش) (افشره)