پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام دیگر تایوان

1 پاسخ 1

چین تایپه و چین ملی و فُرمُز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام دیگر تایوان) (چین ملی)