پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کج و مایل

1 پاسخ 1

اریب، اریو ، اریف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کج پرسشکده) (کج) (کج ومایل) (کج و مایل) (مایل و کج) (کج در پرسشکده) ()