پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دریغ و افسوس

2 پاسخ 2

حسرت
حیف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دریغ پرسشکده) (دریغ) (افسوس) (دریغ و افسوس در جدول) (افسوس ودریغ) () (افسوس پرسشکده)