پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


استخوانچه مفصل زانو

1 پاسخ 1

کشکک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استخوانچه زانو)