پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عاجز و درمانده

1 پاسخ 1

ناتوان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عاجز و درمانده) (درمانده) (عاجز در پرسشکده) (درماندگی در جدول) (عاجز) (عاجز پرسشکده) (درماندگی پرسشکده) (عاجزودرمانده) (رام نشده) ()