پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سرنیزه

1 پاسخ 1

سنان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرنیزه در جدول) (سرنیزه) (سرنیزه پرسشکده) (سر نیزه) (سرنیزه در پرسشکده) (سرنیزه درجدول) (سر نیزه پرسشکده) ()