پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شیفته و شیدا

1 پاسخ 1

واله


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شیفته) (شیفته و شیدا) (شیفته پرسشکده) (شیدا پرسشکده) (شیفته و شیدا پرسشکده) (شیفته و شیدا در جدول) (شیدا)