پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قدم یک پا

1 پاسخ 1

لی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قدم یکپا) (قدم یک پا) (قدم یک پا در جدول) (قدم یکپا ) (قدم یکپا پرسشکده) (قدم یکپا در جدول) (قدم يكپا) (قدم) (قدم یکپا؟) (قدم يك پا) ()