پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پانصد هزار

1 پاسخ 1

کرور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پانصد هزار) (پانصد هزار قدیم) (پانصدهزار) (پانصد هزار در پرسشکده) () (پانصدهزارقدیم) (پانصد هزار ) (پانصد هزار پرسشکده) (فرمانده ده هزار نفر در قدیم)