پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرمانده ده هزار نفر در قدیم

1 پاسخ 1

امیر تومان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرمانده ده هزار نفر در قدیم) (فرمانده ده هزار نفر) (فرمانده ده هزارنفر) (فرمانده) ()