پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گله احشام

1 پاسخ 1

رمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گله احشام) (گله احشام در جدول) (گله احشام درجدول) (گله) ()