پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صمغ الکتریکی

1 پاسخ 1

کهربا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صمغ الکتریکی) (صمغ الکتریکی درجدول) (به صمغ الکتریکی چه میگویند) (صمغ الکتریکی در جدول) (صمغ الکتریکی چیست) (جدپىامبرصمغ الکترىکى) (صمغ دارای الکتریسیته) (صمغ الکتریکی ) () (به صمغ الکتریکی چه می گویند) (صمغ الكتريكي) (صمغ الکتريکي) (صمغ الکتریکی در حل جدول) (صمغ دارای الکتریسیته در جدول) (جواب جدول ؛صمغ الكتريكي) (صمغ)