پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پشت سر

1 پاسخ 1

ورامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پشت سر در جدول) (پشت سر) (پشت سر پرسشکده) (پشت سر در پرسشکده) (پشت سر-پرسشکده) (پشت سر درجدول) (پرسشکده پشت سر) (پشت سردرجدول) (معنی پشت سر در جدول) () (پشت سر هم)