پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صباغ

1 پاسخ 1

رنگرزمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صباغ) (صباغ پرسشکده) (عدد هندسی)