پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بتکده هندوستان

2 پاسخ 2

سومنات
سومنات


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بتکده معروف هند) (بتکده هندوستان) (بتکده هند) (نام بتکده معروف هند) (بتکده معروف هندوستان) ()