پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قسمتی از ترازو

1 پاسخ 1

کفه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بخشی از ترازو) (قسمتی از ترازو) (بخشی ازترازو) (قسمتی ازترازو)