پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میزان الحراره

1 پاسخ 1

گرماسنج


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میزان الحراره) (میزان الحراره درجدول) (میزان الحراره پرسشکده) (کاشف میزان الحراره) () (گرماسنج)