پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شعله آتش

1 پاسخ 1

گر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شعله اتش) (شعله آتش) (شعله آتش پرسشکده) (شعله آتش در جدول) (شعله اتش پرسشکده) (شعله اتش در پرسشکده) (شراره آتش پرسشکده) (شعله اتش در جدول) (شعله اتش درجدول) (شعله آتش در پرسشکده) (ﺷﻌﻠﻪ ﺁﺗﺶ ) (شراره اتش پرسشکده) (شراره اتش در پرسشکده) (شعله اتش ) (شراره آتش در پرسشکده) (آتش پرسشکده) (اتش) () (آتش) (زوبین) (شعله) (شعله پرسشکده)