پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ماه های سریانی چیه؟اسمشون رو هم بگین

1 پاسخ 1

ماههای سریان به ترتیب عبارتند از: تشرین الاول (۳۱ روز) - تشرین الآخر (۳۰ روز) - کانون الاول (۳۱ روز) - کانون الآخر (۳۱ روز) - شباط (۲۸ روز، هر چهار سال یکبار ۲۹ روز) - آذر (۳۱ روز) - نیسان (۳۰ روز) - ایار (۳۱ روز) - حزیران (۳۰ روز) - تموز (۳۱ روز) - آب (۳۱ روز) - ایلول (۳۰ روز).
ماههای سریانی یارومی:که این ماههانیزسابقه ای قدیم داشته وآنچه مسلم است توسط رومیان درگذشته ازسریانیان اخذوسپس برحسب میلادحضرت مسیح تنظیم شده بود.نکته ای که هست باتوجه به حضوررومیان درآسیای صغیرومجاورت باخاک ایران وجهان اسلام بدیهی می نمودکه اشاره بدانان درمتون اسلامی ـ ایرانی راه یافته ودرفرهنگ وادبیات مارسوخ نموده باشد.ترتیب ماههای مذکوربه قراری است که می آید:
دوتشرین ودوکانون وپس آنگه شبــــاط وآذرونیسان،ایاراست


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماه سریانی) (ماههای سریانی)