پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


داروی بیهوشی

1 پاسخ 1

اتر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(داروی بیهوشی پرسشکده) (داروی بیهوشی در پرسشکده) (داروی بیهوشی) (ماده بیهوشی پرسشکده) (بیهوشی پرسشکده) (مواد بیهوشی) ()