پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آهو بره

1 پاسخ 1

ریم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اهو بره) (آهو بره) (آهو بره پرسشکده) (پرسشکده اهو) (آهو در پرسشکده) () (آهو پرسشکده)