پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زندان مسعود سعد سلمان

1 پاسخ 1

دهک ، نای ، سو ، مرنج


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زندان مسعود سعد سلمان) (زندان مسعود سعد) (زندان مسعود سعد در جدول) (زندان سعد سلمان) (زندان مسعودسعدسلمان) () (زندان مسعودسعد) (زنداان سعد سلمان) (نام زندان مسعود سعد) (زندان) (زندان پرسشکده)