پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرنده شناگر

2 پاسخ 2

اردک ، قو
سارسل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرنده شناگر) (نام پرنده شناگر) (پرنده ای شناگر) (پرنده شناگر ) (پرنده شناگر در جدول) (پرنده شنا گر) () (پرنده شناگر) (پرنده شناگر پرسشکده) (از پرندگان)