پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی یقه

1 پاسخ 1

ارو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی یقه) (نوعی یقه در جدول) (یقه جدولی) (نوعي يقه) (یقه در جدول) (نوعی یقه ) (نوعی یقه پرسشکده) (یقه ارو) (نوعی یقه در پرسشکده) (نوعی یقه جدول) () (نوعی یقه درجدول) (نوعی کبک)