پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


علمی که کسی بدون استاد فراگرفته ، دانش ذاتی

1 پاسخ 1

علم لدنی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دانش ذاتی) (دانش ذاتي) () (دانش ذاتی ) (علم بدون استاد)