پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دشت و صحرا

1 پاسخ 1

بیابان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دشت و صحرا) (دشت وصحرا) (صحرا پرسشکده) (دشت و صحرا پرسشکده) (بیابان) (صحرا)