پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کاشف رادیوم

1 پاسخ 1

ماری کوری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کاشف رادیوم) (کاشف رادیوم پرسشکده) () (كاشف راديوم) (کاشف رادیوم )