پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چاپلوس و متملق

1 پاسخ 1

آشمال ، چرب زبان ، زبان باز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چاپلوس) (چاپلوسی پرسشکده) (چاپلوس پرسشکده) (چاپلوس در جدول) (چاپلوسی درجدول) (چاپلوسی در جدول) (تهیدست)