پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زامیاد

1 پاسخ 1

فرشته ای در دین زرتشت

امیاد. [ زام ْ ] (اِخ ) فرشته ای است که مصالح و تدبیر امور روز زامیاد (28 از هر ماه شمسی ) به او تعلق دارد. گویند در این روز درخت نشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن بغایت خوب است . (برهان قاطع). نام فرشته ٔ موکل بر تدبیر امور آن روز (روز زامیاد) و گویند به محافظت حوران بهشتی نیز مأمور است . (آنندراج ).نام سروشی است که بمحافظت حوران بهشتی مأمور است وتدبیر امور و مصالح زامیاد به او متعلق است . (فرهنگ جهانگیری ). دکتر معین در مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی آرد: ایزدان بزرگ نیز خود بنوبت از همکاران امشاسپندان هستند... و ایزد زامیاد از ایزدان همکار امرداد (امشاسپندی که ماه مرداد بنام او است ) میباشد. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی ص 162). و در ص 432 از آن کتاب آمده : در مزدیسنا همه ٔ عناصر و بخصوص (زمین ) مقدس و زامیاد یعنی : زم یزدیا بعبارت دیگر فرشته ٔ زمین (در اوستا: زم ) محترم است و نام او در ردیف فرشتگان سی روز ماه یادشده و از این جهت آبادانی زمین و زراعت بر مزدیسنان واجب بوده است . امشاسپند سپندارمذ (در اوستا: سپنته آرمئتی ) فرشته ٔ نگهبان زمین و گاه نیز خود زمین بشمار رفته است - انتهی . و درکتاب روزشماری در ایران باستان تألیف دکتر معین آمده : زامیاد مرکب است از دو جزء زام که ایزد و فرشته ٔزمین است و جزء دوم یاد از حروف زواید و پسوند است که در اوستا و پارسی باستان (دات ) آمده چنانکه در واژه های بنیاد و فریاد دیده میشود. ایزد زامیاد (زمین )با ایزد آسمان اغلب یکجا یا در هر دو مقدس شمرده شده اند. نگهبانی روز 28 با ایزد نامبرده است . نیز در فرهنگها آمده در این روز درخت بنشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن بغایت خوب است . (روزشماری صص 63 - 64).


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرشته ای در دین زرتشت) (عمارت)