پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از گازهای آلی

2 پاسخ 2

اتان
متان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از گازهای آلی) (از گازهای الی) (ازگازهای الی) (گازهای آلی) (ازگازهای آلی) (از گاز های الی) (گازهای الی) (از گاز های آلی) (نام گازهای آلی) (گاز آلی) (گاز الی) (گاز های آلی) (از گازهای الی ) (از گازهاي الي) (نام گاز های الی) (از گازهاي آلي) (گاز های الی) (از گازهای عالی) () (ازگازهاي الي) (نام گاز های آلی) (ازگازها-پرسشکده) (نام گازهای الی) (گازهاي آلي) (از گازهای الی) (از كاز هاي الي) (گازآلی) (از گازهای آلی ) (لیست گازهای آلی) (از گازهای آلی در جدول)