پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ورزشکار راکت به دست

1 پاسخ 1

تنیسور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ورزشکار راکت به دست) ()