پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بدلکار مجموعه تلویزیونی :میوه ممنوعه

1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده