پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

آ

ا

ب

ت

ج

ح

خ

د

ر

ر (ادامه)

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

ف

ق

م

ن

ه

و

پ

چ

ژ

ک

گ

یمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده