پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

همای


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یار همایون) (یارهمایون) (یار همایون در جدول) (يار همايون) (نام یار همایون) (یار همایون کیست؟) (يارهمايون) (یار همایون ) (نام یارهمایون) (یار همایون کیست) (یارهمایون درجدول) () (یار همایون در حل جدول) (نام یارهمایون جدول) (یار همایون پرسشکده) (یار همایون جدول) (ىار هماىون) (نام يار همايون) (یار همایون درجدول)