پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق تابع توزیع احتمال و تابع چگالی احتمال چیست؟

2 پاسخ 2

تابع توزیع احتمال یا probability distribution function تابعی است که احتمال آنکه متغیر تصادفی X برابر کوچک تر یا مساوی x شود را نشان می دهد.

تابع چگالی احتمال یا probability density function یا pdf تابعی است که احتمال آنکه متغیر تصادفی X دقیقا برابر x شود را نشان می دهد.

pdf در واقع مشتق تابع توزیع احتمال می باشد.

تابع توزیع احتمال را تابع توزیح تجمعی یا cumulative distribution function یا CDF نیز می نامند.
تابع چگالی احتمال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابع چگالی احتمال) (تابع توزیع احتمال) (تابع چگالی احتمال چیست؟) (تابع چگالی) (چگالی احتمال) (تابع توزیع) (تابع احتمال) () (تابع توزیع احتمال pdf) (تابع چگالي احتمال) (تابع احتمال چگالی) (تابع چگالی احتمال چیست) (توزیع احتمال) (تابع توزیع چگالی) (تابع توزیع چیست) (تابع توزیع احتمال چیست) (تابع توزيع احتمال) (توزیع احتمال چیست؟) (چگالی چیست؟)