پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سکه بهار آزادی چند گرم است؟

1 پاسخ 1

وزن یک سکه بهار آزادی = یک سکه امامی طرح جدید = 8 گرم و 133 سوت = 8.133 گرم

وزن نیم سکه بهار آزادی = 4 گرم و 0.066 سوت = 4.066 گرم

وزن ربع سکه بهار آزادی = 2 گرم و 0.033  سوت = 2.033 گرم

وزن سکه یک گرمی = 1 گرم و  0.0166 سوت = 1.015 گرممن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ربع سکه چند گرم است) (سکه چند گرم است) (هر سکه چند گرم است) (سکه بهار آزادی چند گرم است) (یک سکه چند گرم است) (سکه تمام چند گرم است) (نیم سکه چند گرم است) (سکه طلا چند گرم است) (سکه بهار آزادی چند گرم) (سکه بهار آزادی چند گرم است؟) (سكه چند گرم است) (تمام سکه چند گرم است) (سکه چند گرمه) (یک سکه بهار آزادی چند گرم است؟) (ربع سکه چند گرم است؟) (سکه تمام بهار آزادی چند گرم) (سکه تمام بهار آزادی چند گرم است) (سکه کامل چند گرم است) (یک ربع سکه چند گرم است؟) (سکه تمام بهار چند گرم است) (هر سکه تمام چند گرم است) (وزن سکه بهار آزادی) (یک سکه تمام چند گرم است) () (هر سکه چند گرم) (ربع سکه چند گرمه) (سکه ربع چند گرم است) (سکه چند گرم) (سکه امامی چند گرم است) (ربع سكه چند گرم است) (ربع سکه چند گرم) (یک سکه چند مثقال است) (هر نیم سکه چند گرم است) (یک سکه تمام بهار چند گرم است؟) (هر سکه ی تمام بهار آزادی چند گرم است) (هر ربع سکه چند گرمه) (سکه بهار ازادی چند گرم است) (سکه چند گرم است؟) (سکه چندگرم است) (وزن سکه تمام) (هر سکه چند مثقال است) (هر ربع سکه چند گرم است) (سکه تمام بهار ازادی چند گرم است) (نیم سکه چند گرم) (نیم سکه چند گرمه) (سکه تمام چند گرم است؟) (وزن سکه کامل) (سکه چند مثقال است) (هر سکه طلا چند گرم است) (یک سکه بهار آزادی چند گرم است) (سکه بهار ازادی چند گرمه) (سکه گرمی چند گرم است) (گرم ربع سکه) (سکه کامل چندگرم است) (هر سکه بهار آزادی چند گرم است) (یک سکه چند گرمه) (ربع سکه چند گرمه؟) (سکه چند گرمه؟) (ربع سکه چندگرم است) (سکه بهار آزادی چند گرمه) (هر سکه تمام چند گرم) (هر سکه تمام بهار آزادی چند گرم است؟) (گرم سکه تمام) (هر سکه چند گرم است؟) (وزن ربع سکه) (رب سکه چند گرم است) (هرسکه چند گرمه) (سكه تمام چند گرم است) (وزن سکه چند گرم است) (هر سکه چند گرمه) (گرم نیم سکه) (سکه تمام چند گرم) (سكه چند گرم) (سکه طرح جدید چند گرم است) (سوت چند گرم است؟) (ربع سکه چندگرم است؟) (یک سکه کامل چند گرم است) (هر سکه چند مثقال) (سکه تمام بهار چند گرم) (نيم سكه چند گرم است) (وزن سکه تمام بهار آزادی چقدر است) (ربع سکه چند) (وزن سکه بهار ازادی) (هر سکه بهار ازادی چند گرم است) (یک سکه بهار ازادی چند گرم است) (هر سكه چند گرم است) (وزن سکه تمام بهار آزادی چند گرم است؟) (هر مثقال چند گرم است) (تمام سکه چند گرمه؟) (سکه طلا چند گرمه) (سكه تمام بهار آزادي چند گرم است) (سكه طلا چند گرم است) (تمام سکه چند گرم) (سکه تمام چند گرمه) (يك سكه چند گرم است) (تمام سکه چندگرم است) (سكه چند گرمه) (سکه ربع چند گرم) (سکه بهار ازادی چند گرم) (تمام سکه بهار آزادی چند گرم است)